Mallar

Anställningsavtal


Dokumentmallen ”Anställningsavtal” används vid anställning av arbetstagare och innehåller de grundläggande uppgifter som skall regleras i ett anställningsförhållande. I anställningsavtalet skall det framgå om anställningen är en tillsvidareanställning, provanställning eller en tidsbegränsad anställning.

Borgensåtgande


Den som tecknar borgen, d v s Borgensmannen ansvarar solidariskt tillsammans med Gäldenären för dennes förpliktelser gentemot Fordringsägaren. Fordringsägaren kan således kräva Borgensmannen direkt för Gäldenärens förpliktelser. Detta gäller även om eventuell intressegemenskap mellan Borgensmannen och Gäldenären, såsom t ex äktenskap eller delägarskap, skulle upphöra.


Finns det flera borgensmän, kan Fordringsägaren fritt välja att kräva hela betalningen av en eller flera av borgensmännen. Borgensmannen kan alltid kräva gäldenären på det belopp som borgensmannen fått betala på grund av borgensförbindelsen.

Faktura


En faktura eller räkning är ett bokföringsverifikat, momsredovisningsunderlag och ett skriftligt krav på betalning genom vilket fordringsägaren (borgenären) kräver betalt från den betalningsskyldige (gäldenären). Den fordran för vilken fordringsägaren kräver betalt kan kallas fakturafordran.

Fullmakt


Fullmakten ger alltså en person rätt att företräda en annan part i olika angelägenheter och de rättshandlingar som fullmäktigen vidtar blir bindande för fullmaktsgivaren. Den som lämnar en fullmakt kallas fullmaktsgivare eller huvudman.

Lager


Med den här mallen kan användare spåra och underhålla inventeringsplatser i ett lager. Du kan skriva ut en plocklista, flagga när det är dags att beställa nytt, hämta information om specifika behållare och hålla reda på inventeringsvärden.

Samboavtal


Sambor kan upprätta ett avtal, ett så kallat samboavtal, som reglerar vad som ska gälla vid en eventuell separation. I ett samboavtal kan sambolagens regler avtalas bort och egendom som enligt lagen skulle vara samboegendom kan skrivas om till att utgöra enskild egendom. Den enskilda egendomen ingår inte i en bodelning. Samboavtalet kan utformas hur man vill och det behöver inte registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Skriftlig uppsägning


Skriftlig uppsägning av avtal är en gratis mall för att skriftligt säga upp ett avtal som ingåtts mellan ditt företag och ett annat företag.


När ditt företag ingår avtal med andra företag kan det i vissa fall krävas att dessa avtal sägs upp skriftligen, före visst datum och med beaktande av en viss uppsägningstid. Om du gör en skriftlig och daterad uppsägning av ett avtal så har du dessutom ett skriftligt bevis på att du har gjort en uppsägning av avtalet.

Uppdragsavtal


Uppdragsavtal – för alla olika typer av uppdrag

Ett uppdragsavtal kan avse i princip alla olika typer av uppdrag inom olika branscher. Uppdragsavtal kallas även för konsultavtal. Ett uppdragsavtal kan reglera ett enstaka avgränsat uppdrag eller ha karaktären av ett varaktigt uppdragsförhållande.